همیار مشاوره دبیرستان شهید قرائتی 1 یکی از بخش های مهم این مجموعه آموزشی است ، تلاش ما پیوسته در جهت رشد و هدایت تحصیلی دانش آموزان در راستای ایجاد جامعه ای نوین و هدفمند می باشد